Ekologia
Ekologia
Woda spożywcza / Woda rzeczna / Gleba ogrodnicza / Grunty przemysłowe


i środowisko
Bezpieczeństwo spożywanych produktów ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia. Z tego powodu określone zostały kryteria jakościowe zarówno dla wody wykorzystywanej do celów spożywczych jak i gleb wykorzystywanych na cele rolnicze. Parametry te określone zostały w rozporządzeniach, będących wymaganiem prawnym.
Znaczenie czystości wody oraz gleb jest zagadnieniem o znaczeniu globalnym.
Do ocenie stopnia zanieczyszczenia gleb i wód stosuje się kompleksowe metody, które można ogólnie podzielić na dwie zasadnicze grupy. Jest to ocena mikrobiologiczna oraz zestaw fizyko-chemicznych analiz potwierdzających ich stan i jakość.
W przypadku badań wody istotne znaczenie ma określenie takich parametrów jak: zawartość azotanów i azotynów, mętność, odczyn pH, przewodność oraz twardość. Prócz tego należy wykonać badania zawartości grupy amonowej 
i żelaza.

Ocena jakościowa gleb sprowadza się do analizy próbek na zawartość niepożądanych elementów mogących w niej wystąpić. Mogą to być przede wszystkim zanieczyszczenia organice będące skutkiem stosowania środków ochrony roślin lub działaniem olejów mineralnych. Drugą grupę stanowią zanieczyszczenia nieorganiczne, np. metale ciężkie. 
Najczęściej wykonywane są badania zawartości pestycydów i herbicydów, węglowodorów benzynowych i olejowych oraz zawartość pierwiastków: potas, fosfor, wapń, azot, miedź, cynk, żelazo, mangan.
Prócz badań chemicznej zawartości składników, badamy takie cechy jak odczyn i zasobność gleby oraz skład granulometryczny.

Lokalizacja
Działamy wszędzie
Laboratorium 2Lab usytuowane jest w Katowicach. Mimo tego obsługuje klientów z całej Polski.
Dzięki dostępnemu transportowi, każdy użytkownik może przesłać lub przekazać nam próbki do badań.
Prosimy przed ich przekazaniem o kontakt lub pozostawienie kontaktu do siebie w celu zebrania dokładnego opisu produktu.